Od 1 marca 2023 r. został uruchomiony elektroniczny system rekrutacyjny dostępny pod adresem:

www.krakow.elemento.pl – rekrutacja do szkoły podstawowej.

WNIOSKI DOSTĘPNE POD TYM ADRESEM NALEŻY WYPEŁNIĆ, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ (KONIECZNE PODPISY OBOJGA RODZICÓW) ORAZ DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY !!!

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa

w zakładce Rekrutacja https://portaledukacyjny.krakow.pl/

Terminarz rekrutacji:

01.03.2023 – 31.03.2023 rodzice  wypełniają wnioski w systemie, następnie dostarczają podpisane wnioski (w formie papierowej) do szkoły,

21.04.2023 ogłoszenie wyników naboru. Listy kandydatów zakwalifikowanych  do szkoły zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.

24.04.2023 – 05.05.2023  – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

 

https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/main.action