(szczegółowe zasady korzystania z biblioteki są zawarte w & 32 Statutu Szkoły):

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy członkowie szkolnej społeczności: uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice. Są oni zobowiązani do dbania o wypożyczone zbiory. Wszystkie książki będące w zbiorach biblioteki, oprócz pozycji dla nauczycieli i rodziców, są przeznaczone dla dzieci i młodzieży (na różnym poziomie wiekowym).
 2. Jednorazowo:
  1. uczeń klas I – III może wypożyczyć jedną książkę na okres miesiąca,
  2. uczeń klas IV – VI może wypożyczyć dwie książki na okres miesiąca,
  3. nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice mogą wypożyczyć książki na okres dwóch tygodni.

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może:

 • ograniczyć lub zwiększyć ilość wypożyczanych pozycji,
 • prolongować termin zwrotu.

Zasady użyczania uczniom i nauczycielom podręczników i materiałów ćwiczeniowych są opisane w „Szkolnym regulaminie wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”.

 1. Wszystkie książki i podręczniki powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Uczeń opuszczający szkołę przed terminem zakończenia roku szkolnego (zmiana placówki, wyjazd) zobowiązany jest do wcześniejszego rozliczenia się z bibliotekarzem. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 2. W ramach współpracy z wychowawcami świetlicy bibliotekarz przyjmuje grupy uczniów korzystających z opieki świetlicy przed i po zajęciach edukacyjnych. Warunkiem przebywania w czytelni bibliotecznej jest przestrzeganie regulaminu czytelni, przede wszystkim zachowanie ciszy. Uczniowie, którzy swym zachowaniem przeszkadzają innym, opuszczają bibliotekę i wracają do świetlicy.
 3. W bibliotece mogą przebywać uczniowie nieuczęszczający na religię.
 4. Każdy czytelnik przychodzący do biblioteki jest traktowany przez nauczyciela bibliotekarza z uwagą i szacunkiem. Nauczyciel bibliotekarz ma także na uwadze zróżnicowane potrzeby młodych czytelników i umożliwia im swobodny wybór książki. Może jedynie zarekomendować jakiś tytuł, kierując się zainteresowaniami ucznia, jego wiekiem i stopniem dojrzałości. Ostateczna decyzja należy jednak do samego ucznia.
 5. Czytelnicy są informowani o nieobecności nauczyciela bibliotekarza (np. L4, wyjścia na szkolenia, wyjścia z uczniami na konkursy pozaszkolne) poprzez ogłoszenie na drzwiach biblioteki i ewentualnie poprzez Sekretariat szkoły.