Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 4 im. R. Traugutta w Krakowie

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. R. Traugutta w Krakowie.

§ 2

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. R. Traugutta w Krakowie zwany dalej SU, działa na podstawie art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz  Statutu szkoły.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI Samorządu Uczniowskiego

§ 3

 1. Do głównych celów działalności SU należą:
  a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności, zaangażownia na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
  b)przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
  c) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
  d) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
  e) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
  f) reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN Samorządu Uczniowskiego

§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

§ 5

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania,
c. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA

§ 6

Do kompetencji Zarządu SU należy:
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b. opracowanie rocznego planu działania SU,
c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
d. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

§ 7

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 8

Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU,
2. Zastępcę SU,
3. Skarbnika,
4. Dwóch stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji.

§ 9

Przewodniczący SU:
a. kieruje pracą Zarządu SU,
b. reprezentuje SU wobec Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,
c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

§ 10

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 1

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

§ 2

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października.

§ 3

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie
i uczennice szkoły.

§ 4

 1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
 1. stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica szkoły
 2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

§ 5

 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza.
 2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.
 3. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza opiekun Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciele klas. 

§ 6

 1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:
 2. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 3. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,
 4. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach,
 5. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej
 6. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,
 7. przeprowadzenie wyborów,
 8. obliczenie głosów,
 9. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,
 10. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.
 11. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 12. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

§  7

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

 1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.
 2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.
 3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

§ 8

 1. Zasady przeprowadzenia wyborów:
 2. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie.
 3. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły.
 4. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
 5. Głosowanie dokonuje się poprzez wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
 6. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego.
 7. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego lub na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

§ 9

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

 1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.
 2. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy liczeniu głosów.
 3. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:,
 4. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego i Opiekunem, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

§ 10

 1. Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje 10 osób z największą liczbą głosów. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.

§ 11

 1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

§ 12

 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
 2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
 3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. 24.06.2021r. i wchodzi w życie z dn. 15.07.2021r., w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
  6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania w zakresie wolontariatu.