Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Krakowie prowadzonej przez firmę e-WIKT s.c

§ 1.

 Postanowienia ogólne

1. Stołówka jest miejscem spożywania obiadów przygotowanych przez pracowników firmy e-WIKT s.c dla uczniów i pracowników szkoły.

2. Obiady wydawane są w godzinach 11.30 – 15.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3. Postanowienia regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące wysokości opłat umieszczone są na tablicy informacyjnej przy kuchni oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 2.

Uprawnieni do korzystania ze stołówki.

1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a) uczniowie szkoły;

b) uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz inni sponsorzy,

c) pracownicy zatrudnieni w szkole.

§ 3.

Odpłatność za obiady

1. Wysokość opłaty za obiady w stołówce określa firma e-WIKT s.c. w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów lub stawki podatku Vat w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu o tym fakcie korzystających ze stołówki, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem i w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

§ 4

Wnoszenie opłat za obiady

1. Wpłaty za obiady należy dokonywać najpóźniej do 28 – go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy opłata.

2. We wrześniu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są uiścić dwie wpłaty za obiady : za miesiąc wrzesień i miesiąc październik

a) Za wrzesień od 3-7 września.

3. Deklaracje korzystania z obiadów na kolejny rok szkolny rodzic/opiekun prawny składa w dniu rozpoczęcia się roku szkolnego u wychowawcy klasy.

4. Brak wpłaty za obiady do 28 – go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc którego dotyczy wpłata, oznacza rezygnację korzystania ze stołówki w danym miesiącu i skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów.

5. O takim fakcie wstrzymania obiadów rodzice zostaną powiadomieni przez przedstawiciela trójki klasowej na LIBRUSIE.

6. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych np. trudną sytuacją finansową prosimy o bezpośredni kontakt z firmą e-WIKT s.c.

§ 5.

Zwroty za niewykorzystane obiady

1. W przypadku nieobecności ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej zwrotowi podlega dzienna za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia, w którym nieobecności została zgłoszona. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni winni odwoływać obiady w biurze przyjmowanie wpłat osobiście lub telefonicznie pod numerem 519-636-118.

3. Pozostałą nadpłatę za zgłoszone nieobecności odliczona jest za obiady w następnym miesiącu.

4. Rozliczenie i zwrot opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu nie dokonuje się (tylko osobisty odbiór posiłków).

5. W przypadku niezgłoszonej nieobecności na obiedzie, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

§ 6.

Zasady zachowania w stołówce.

1. W czasie obiadu w stołówce obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Po zjedzeniu obiadu każdy uczeń odnosi brudne naczynia w wyznaczone miejsce.

3. W czasie przerw obiadowych w stołówce przebywają tylko uczniowie/nauczyciele jedzący obiad.

4. Zobowiązane jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich, telefonów i własnych zabawek.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 r.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły i w biurze przyjmowania wpłat.

3. Zasady regulaminu konsultowano z Radą Rodziców.