Misja

Szkoły Podstawowej nr 4
im. Romualda Traugutta
w Krakowie

 

 • Kształcenie uczniów otwartych na wiedzę, zaangażowanych w rozwijanie swoich pasji.
 • Wspieranie uczniów w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.
 • Zachęcanie uczniów do podejmowania różnych form aktywności w zakresie nauki, sztuki, sportu, życia społecznego, samorządności, działań obywatelskich i wolontariatu.
 • Wspieranie rodziców w procesie wychowania i kształtowania w dziecku otwartości na świat i drugiego człowieka.

 

Wizja szkoły

Chcemy być szkołą, która:

 • Wspiera ucznia, pomaga efektywnie uczyć się, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.
 • Rozwija w uczniu kreatywność, dobrą organizację pracy własnej i umiejętność współpracy w zespole.
 • Rozwija talenty i zainteresowania, umożliwia uczniom podjęcie różnorodnych aktywności.
 • Kształtuje umiejętności kluczowe, przygotowuje ucznia do nowych wyzwań i zmian technologiczno – cyfryzacyjnych.
 • Pielęgnując tradycję, jest gotowa na zmiany i otwarta na nowe inicjatywy.
 • Dba o dobrą współpracę, podejmuje wspólne inicjatywy uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Jest bezpieczna, a wśród uczniów, pracowników i rodziców panuje życzliwa i oparta na wzajemnym szacunku atmosfera.
 • Jest dobrze zorganizowana i zarządzana, zapewnia wykwalifikowany zespół nauczycieli.
 • Współpracuje i aktywnie działa w środowisku lokalnym.
 • Modernizuje bazę lokalową, dydaktyczną i sportową, by wspierać proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy.

 

Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej nr 4

 • Dba o dobre imię szkoły.
 • Cechuje go kultura osobista i troska o piękno mowy ojczystej.
 • Rozwija w sobie postawę obywatelską i patriotyczną.
 • Szanuje siebie i innych, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka i tolerancyjny.
 • Rozwija swoje zdolności.
 • Potrafi mądrze korzystać z szerokiego dostępu do wiedzy.
 • Zachowuje się odpowiedzialnie, dba o bezpieczeństwo i zdrowie.
 • Przestrzega obowiązujących przepisów szkolnych.