MIĘDZYPRZEDMIOTOWA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA Z ZAKRESU
EDUKACJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ

Nasza szkoła od roku szkolnego 2021-2022 realizuje projekt międzyprzedmiotowej ścieżki z zakresu edukacji architektoniczno-urbanistycznej. Inspiracją do jej przygotowania był kurs dla nauczycieli „Edukacja architektoniczna” prowadzony przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach projektu POWER „Akademia Mistrzów Techniki” realizowanego na Politechnice Krakowskiej w latach 2019 – 2021. Głównym celem tego projektu jest integracja wiedzy i umiejętności z geografii, techniki oraz plastyki. W ramach międzyprzedmiotowej ścieżki dydaktycznej architektoniczno-urbanistycznej wykorzystywane będą różne formy zajęć (m.in. lekcje – wycieczki przedmiotowe, warsztaty architektoniczno-urbanistyczne) oraz metody aktywizujące (m.in. burza mózgów, analiza SWOT, metoda projektu, metoda problemowa, metoda tzw. „odwróconej lekcji”, praca z aplikacjami i programami do projektowania i analizy przestrzennej). W planach jest również wyjście wybranych klas naszej szkoły na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i zajęcia warsztatowe z pracownikami Politechniki Krakowskiej.

CELE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ:

– Wdrożenie elementów edukacji architektonicznej w szkole podstawowej;

– Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej kształtując wiedzę, umiejętności i postawy uczniów oraz ich kompetencje kluczowe;

– Sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia analitycznego;

– Pobudzenie motywacji wewnętrznej i kreatywności uczniów przez praktyczne działania;

– Myślenie przyczynowo – skutkowe w relacjach środowisko przyrodnicze – działalność człowieka;

– Twórcze myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin;

–  Wykorzystanie metod i narzędzi cyfrowych w planowaniu przestrzennym;

– Rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

– Praca w zespole i kształtowanie postaw społecznej aktywności (m.in. budżet obywatelski).


Główne wątki tematyczne z zakresu edukacji architektonicznej zostały powiązane z wymaganiami edukacyjnymi z geografii (zagadnienia dotyczące pracy z mapą, planem i przekrojem, krajobrazu miejskiego, krajobrazu miejsko-przemysłowego, rewitalizacji, ładu i chaosu przestrzennego, procesów urbanizacji), techniki (materiały konstrukcyjne, rysunki i szkice techniczne stosowane w projektowaniu architektonicznym) i plastyki (modelowanie brył, aranżacje przestrzenne z gotowych elementów i układy kompozycyjne w kontekście projektowania architektonicznego, działania z zakresu estetycznego kształtowania otoczenia np. aranżacji własnego pokoju). Prezentacja dotycząca projektu międzyprzedmiotowej ścieżki edukacji architektoniczno-urbanistycznej dostępna pod linkiem.